نام آگهی

پیتزا نمونه

تلفن آگهی

4473 4077 - 4473 4088

آدرس آگهی

انتهای اتوبان همت ، شمال شهرک راه آهن ، شهرک نمونه

پیتزا نمونه