نام آگهی

بستنی عمو نعمت

تلفن آگهی

آدرس آگهی

بلوار دهکده المپیک ، خیابان 25 ، روبروی ورودی پمپ بـنزین

بستنی عمو نعمت