نام آگهی

الکتریکی پارس

تلفن آگهی

44 75 48 16

آدرس آگهی

بـلوار دهکده المپـیک ، زیبـادشـت بـالا ، میـدان لاله نـبش گلستــان سـوم ، جنـب کبـابـی بـابـاجـون

الکتریکی پارس