وقت طلاست ، روشویی در پنج دقیق

نام آگهی

کارواش اتوماتیک 133

تلفن آگهی

09121331336

آدرس آگهی

آزادگـان جنـوب ، جـاده مخصوص ( شهید لشگری ) به سمت آزادی سومین خیابان به سمت راست ( بلوار ششم ) ، کارواش اتوماتیک 133

کارواش اتوماتیک 133