نام آگهی

کبابسرای دنج (تک)

تلفن آگهی

44749600-44749950

آدرس آگهی

شهرک گلستان ، بلوار امیرکبیر ، بلوار هاشم زاده ، نبش سروستان ششم ، کبابسرای دنج

کبابسرای دنج (تک)