همکاران و اعضا کانون تبلیغاتی محله سبز

مدیر و صاحب امتیاز : مهندس اکبر بخشی مهر

طراح : مهندس مهدی رسولی

امور هماهنگی : خانمها کنعانی و نظری

ناظر پخش : آقای مسعود لطفی