تعرفه درج آگهی در صفحات داخلی پیک محله سبز ( سال 1395 )

محدوده 1 : تیراژ 10.000 نسخه
زمان توزیع : 15 هرماه - پذیرش آگهی : تا پنجم هر ماه

دو صفحه کامل : 650.000 تومان

یک صفحه کامل : 350.000 تومان

نصف صفحه (15*10) : 190.000 تومان

یک چهارم صفحه ( 15*5) : 100.000 تومان

کادر پایه ویزیت ( 7.5*5) : 60.000 تومان

محدوده 2 : تیراژ 6000 نسخه
زمان توزیع : اول هرماه - پذیرش آگهی : تا بیستم ماه قبل

دو صفحه کامل : 550.000 تومان

یک صفحه کامل : 300.000 تومان

نصف صفحه (15*10) : 170.000 تومان

یک چهارم صفحه ( 15*5) : 90.000 تومان

کادر پایه ویزیت ( 7.5*5) : 55000 تومان

 توجه :
1 - هزینه آگهی زمان سفارش تسویه می گردد .
2- در صورت داشتن بدهی معوقه ، آگهی جدید چاپ نمی شود .
3 - آگهی صفحات داخلی طبق فهرست بوده و آگهی دهنده نمی تواند محل خاصی مشخص نماید .
4 - آگهی دهنده ملزم است در صورت لزوم تا 10 روز قبل از انتشار تغییرات خود را اعلام و ارائه نماید.
5 - آگهی دهنده می تواند در صورت تمایل قبل از چاپ ، طرح و متن آگهی خود را بصورت حضوری درمحل کانون مشاهده و اصلاح نماید در غیر اینصورت پس از چاپ اعتراضی نسبت به اشتباهاتاحتمالی پذیرفته نمی شود .